Hieronder alle cursus omschrijvingen van het volledige curriculum.

 

 

1e LESJAAR - BASIS STUDIES

Geloofsfundamenten:

SOF 101: Het Fundament Van Geloof

Deze cursus is bedoeld om een ​​fundamenteel begrip op te bouwen van die dingen die de Goddelijkheid van het geloof vestigen. De student zal door de Schriften leren hoe geloof in het hart van elke gelovige is gecreëerd. Door middel van de onderwerpen, die in deze sessies worden uiteengezet, zal de student inzicht krijgen in het waarom en hoe God op het geloof reageert. De primaire doelstelling van deze cursus is om een ​​diepgaande waardering te geven voor de creatieve oorsprong van het geloof.

 

SOF 102: Kernbeginselen Van Geloof

Deze cursus stelt de student bloot aan een praktische basiskennis van de definitie van geloof. De student leert hoe geloof werkt en wat geloof is. Verschillende dimensies van geloof, geloofsuitingen en Jezus 'erkenning van geloof zullen worden onderzocht. Het hoofddoel van deze cursus is om een ​​leeromgeving te creëren die de deelnemers aanmoedigt om geloof aan het werk te zetten in hun dagelijkse leven.

 

SOF 103: De Goddelijke Aard Van Geloof

Deze cursus bereidt de student voor om een openbaring van de goddelijke aard van het geloof en de orde en het proces die met geloof samenhangen te verkrijgen. De student zal een waardering krijgen voor de stappen die nodig zijn om het volledige potentieel van geloofskracht te ervaren. De student zal de redenen begrijpen waarom sommige gelovigen mislukkingen in het geloof kunnen ervaren. Het hoofddoel van deze cursus is om een leeromgeving te creëren die de student laat zien hoe hij geloof kan laten werken zodat dit resultaten voor zich oplevert.

 

SOF 104: De Deur Van Geloof

Deze cursus is bedoeld om de kracht van het geloven van God in Zijn Woord te demonstreren. De student krijgt inzicht in het proces van besluitvorming dat een gelovige doorloopt om een ​​actieve levensstijl van geloof te kiezen in tegenstelling tot een vroom religieus leven dat geen kracht en geen resultaten oplevert. Deze sessies tonen manieren waarop Bijbelse figuren de overgang van religie naar geloof hebben gemaakt. Het hoofddoel van deze cursus is om studenten aan te moedigen om ervoor te zorgen dat ze op dezelfde weg van religie naar een levensstijl van geloof gaan

 

 

Toegepaste Principes Van Geloof:

SOF 201: Angst Overwinnen

Deze cursus is bedoeld om inzicht te geven in hoe je door het Woord van God angst met geloof kunt bestrijden en overwinnen. De student leert het verschil tussen satanische angst en de "angst voor de Heer". De student zal het rookgordijn van intimidatie en de strategieën van bedrog van de vijand doorzien. Door middel van de concepten die in deze sessies worden gegeven, worden verschillende dimensies van angst nauwkeurig onderzocht. Het hoofddoel van deze cursus is om een ​​leeromgeving te creëren die ervoor zorgt dat deelnemers angst overwinnen waar en wanneer het zich ook openbaart.

 

SOF 202: Geloof Dat Bergen Verzet

Deze cursus stelt de student bloot aan het succesvol omgaan met tegenspoed. De student leert dat het probleem met het overwinnen van bergen in het leven vaak gebaseerd is op het zelfbeeld dat we hebben en onze perceptie van omstandigheden. Door middel van de onderwerpen die in deze sessies worden aangeboden, leert de student de Schriften te volgen en toe te passen op alle gebieden van het leven waar het uitdagingen betreft. Het hoofddoel van deze cursus is om deelnemers aan te moedigen om het Woord van God te bidden en alle tegenspoed te overwinnen.

 

SOF 203: Hoe Te Bidden In Geloof

Deze cursus bereidt de student voor om het doel en de kracht van het gebed te begrijpen. De student zal door de Schriften leren hoe hij effectief kan bidden en in overeenstemming met de wil van God. Door middel van de onderwerpen die in deze sessies worden gegeven, zal de student begrijpen dat gebed het beheer en de administratie van het Woord is dat God in staat stelt om tussen te komen in aardse zaken. Het hoofddoel van de cursus is om aan te tonen dat effectief gebed betekent om voornamelijk het Woord te bidden, resulterend in Bijbelse uitkomsten.

 

SOF 204: Geloof Voor Overvloed

Deze cursus is bedoeld om de kracht van de Zegening te demonstreren en door de Schriften heen te laten zien dat de zegen bedoeld is om elke gelovige kennis te laten maken met de onbeperkte en overvloedige voorraad van God. De student wordt geïnformeerd over de oorsprong en het doel van weelde en ware rijkdommen. De student zal zien dat armoede wordt geassocieerd met de vloek en dat overvloed wordt geassocieerd met Gods plan voor de mensheid. Het hoofddoel van de cursus is om het denken van de gelovige te transformeren naar dat van iemand van succes en welvaart in het leven.

 

 

2e LESJAAR - TUSSENJAAR STUDIES

Praktische Toepassingen Voor Bediening:

SOF 301: Hoe Visie Te Ontwikkelen

Een van de grootste tragedies op aarde is het gebrek aan en de afwezigheid van visie. Deze cursus is bedoeld om de student te leren God te geloven voor visie, om met succes visie te ontwikkelen en om visie die door God is gegeven, strategisch toe te passen. Veel aspecten van de definitie van visie worden tijdens deze cursus verkend en onderzocht. Studenten krijgen een gevoel van bekrachtiging en bijbels begrip, omdat ze in staat zijn Gods handelingen en relatiedynamiek met de mannen en vrouwen van de Schriften te zien in samenhang met visie.

 

SOF 302: Leven In De Heilige Geest

Deze cursus leert afhankelijkheid van de Heilige Geest als een manier van leven. Er wordt veel nadruk gelegd op het introduceren van de Heilige Geest als de persoon van God die Hij is in tegenstelling tot Hem alleen als een ontastbare 'krachtmacht' te zien zonder het voordeel van een relatie. De student leert in deze cursus het belang van het ontwikkelen van vertrouwen in de Heilige Geest om elke gelovige alle noodzakelijke en kritische dingen te leren, te sturen en te onthullen voor iemands taak in het leven.

 

SOF 303: Bidden In Tongen

Deze cursus stelt de student bloot aan een intensieve studie over de kracht en het doel van het bidden in tongen. Voor veel gelovigen is deze spirituele dimensie van het Christelijk leven onbekend of onderbenut. Het hoofddoel van deze sessies is om religieuze terughoudendheid te vervangen door inzicht in de Schriften met betrekking tot de bediening van tongen. Deze cursus zal de student aanmoedigen om de Vader en de Heilige Geest in te schakelen door in tongen te bidden en om het gebedsleven te verbeteren met begrip en openbaring van deze bijbelse waarheid.

 

SOF 304: Goede Werken Van Geloof Voortbrengen

Deze cursus is bedoeld om een ​​fundamenteel begrip te creëren van de werken die door het geloof in het leven van elke gelovige worden verwezenlijkt. Studenten zullen leren dat het geloof altijd probeert zich te manifesteren door middel van bewijzen of onloochenbare resultaten. Deze sessies zullen de principes onthullen van het gebruik van geloof om te geloven en werken te produceren die de mensheid van nut zullen zijn. Deze cursus benadrukt het belang om onderscheid te maken tussen de werken van het vlees en de werken van God.

 

 

Koninkrijk Studies:

SOF 401: Inleiding Tot Het koninkrijk

Deze cursus is bedoeld om een ​​fundamenteel begrip van het Koninkrijk van God op te bouwen. De student zal door de Schriften leren hoe het Koninkrijk wordt gedefinieerd en toegepast op ons leven op aarde. Door de begrippen die in deze sessies worden aangegeven, zal de student inzicht krijgen in de rol van de gelovige als van een burger van het Koninkrijk, samen met een goed begrip van de rechten en privileges van het burgerschap van het Koninkrijk. Het hoofddoel van deze cursus is om een ​​diepgaande waardering te geven voor de realiteit van Gods koninkrijk op deze aarde.

 

SOF 402: Koninkrijk Leiderschap

Deze cursus drukt het goddelijke ontwerp van het leiderschap van het koninkrijk uit. De leegte en afwezigheid van leiderschap wordt geanalyseerd. Leiderschap wordt geobserveerd door het bestuderen van bijbelse karakters in de oude en nieuwe testamenten. Gods relatie tot de mensheid door Zijn gevestigde leiderschap wordt kritisch onderzocht. De student zal bekrachtigd worden om naar het leiderschap van het koninkrijk op te klimmen en zijn eigen potentieel te ontdekken om te leiden in overeenstemming met de geschenken die hij in ieder van ons heeft gelegd.

 

SOF 403: Koninkrijk Bediening

Deze cursus is bedoeld om inzicht te verschaffen in de bediening van de hulp en de betekenis die het heeft voor de plaatselijke kerk en het hele lichaam van Christus. De student onderzoekt het hart van bediening, gepaste attitudes tijdens het dienen, de geest van uitmuntendheid en andere gerelateerde onderwerpen. Het hoofddoel van deze cursus is om een ​​leeromgeving te creëren die de student motiveert om de verbinding tussen het hart van God en de dienst in zijn Koninkrijk te begrijpen.

 

SOF 404: Fundamenten Voor Leven In Het Koninkrijk

Deze cursus is bedoeld om inzicht te verschaffen in de fundamentele principes voor het leven in het Koninkrijk. Basisoverzicht van redding, waterdoop en doop met de Heilige Geest behoren tot de sessies die in deze les zijn besproken. Het hoofddoel van deze les is om de onwetendheid van fundamentele bijbelse concepten voor te houden, zodat de gelovige vooruitgang kan boeken in het leven in het Koninkrijk.

 

 

3e LESJAAR - GEVORDERDE STUDIES 1

Toegepaste Principes Van Geloof II:

SOF 501: Het Evangelie Van Geloof

Deze cursus bereidt de student voor om de leer en de prediking van het geloof te verdedigen als de ware bijbelse leer die Jezus en de discipelen ook onderwezen. De student wordt uitgedaagd om ijverig te werken in het onderzoeken van de Schriften voor volledige openbaring van de geloofsbeginselen. Uitvoerbaarheid is een constant sleutelelement van deze cursus. De student zal deze sessie voltooien met het vertrouwen van kennis en openbaring die iemand in staat stelt met overtuiging te onderwijzen.

 

SOF 502: Geloof Voor Je Werk

Deze cursus bereidt de student voor om te geloven in het werk dat God aan de binnenkant van ieder van ons heeft gedaan. Deze studie onthult hoe God ons creëerde met vooraf bepaalde precisie om een ​​opdracht te volbrengen tijdens onze ambtstermijn op aarde. Het is in het belang van God en Zijn Koninkrijk dat we de opdracht van binnenuit vrijgeven voordat we de aarde verlaten. Het hoofddoel van deze sessies is om de student bewust te maken van de urgentie om het Werk in ieder van ons te voltooien.

 

SOF 503: Genade Om Te Groeien

Deze cursus onderzoekt genade als een bekrachtiging om te groeien in de aard van de Vader, omdat het betrekking heeft op hoe we elkaar verbinden in het lichaam van Christus. De student wordt aangemoedigd om zich te ontwikkelen in de eigenschappen van God die nodig zijn voor succesvolle relaties met andere gelovigen en met niet-gelovigen. Het hoofddoel van deze sessie is om de kerk voor te bereiden om haar capaciteit uit te breiden om mensen in het Lichaam van Christus en door de deuren van de plaatselijke kerk te ontvangen.

 

SOF 504: Geloof Voor Goddelijke Bescherming

Deze cursus bereidt de student voor om een openbaring van de goddelijke bescherming van God te verkrijgen. De student zal begrijpen dat als we ons eenmaal aan de opdracht in ons leven hebben overgegeven, we beschermd worden door het Hemels’ gezag en dat we diplomatieke onschendbaarheid hebben in dit aardse rechtsgebied. Het hoofddoel van deze klas is om de student in staat te stellen nooit te vrezen of op enige wijze geïntimideerd te worden door de vijand of zijn troepen terwijl hij in actieve dienst is voor het Koninkrijk van God.

 

 

Een Bijbelse Kijk Op De Kerk:

SOF 601: De Kerk: Een Bijbelse Kijk

In deze cursus leert de student onderscheid te maken tussen de wereldse kijk op de kerk en Gods kijk op de kerk. Een van de grootste uitdagingen is om gelovigen zichzelf te laten zien zoals God ze ziet. In deze sessies worden de kracht en het doel van de kerk naar voor gebracht. Het is allemaal duidelijk dat de kerk inderdaad de grootste instelling op aarde is en dat we hier in de eerste plaats zijn om de wereld te beïnvloeden door een demonstratie van Gods macht en autoriteit.

 

SOF 602: 21st Eeuw Koninkrijk Strategieën

Deze cursus stelt de student bloot aan bijbelse strategieën die ons het meest effectief maken als burgers van Gods koninkrijk op aarde. Een nauwkeurig onderzoek van de bediening van Christus wordt waargenomen. De student zal in de Schriften de praktijken van Christus identificeren die Hem onderscheiden in bediening en leven. Het hoofddoel van deze cursus is om een ​​omgeving van leren te creëren die de deelnemers aanmoedigt om meer op Christus te lijken in het aardse leven en bediening, met een Koninkrijk impact op de aarde.

 

SOF 603: Op Geloof Gebaseerd Kerkbestuur

Deze cursus daagt het denken uit van het moderne bestuur van de kerk en de plaatselijke kerk. Deze studie bestudeert de Schriften van nabij om de bijbelse grondslagen van het besturen van de kerk te begrijpen. De grootste uitdaging in dit opzicht is het denken van het Lichaam van Christus door te begrijpen dat de Kerk geen democratie is, maar eerder een theocratie onder de heerschappij van Koning Jezus. Deze sessies onthullen belangrijke factoren bij het functioneren door geloof in het uitvoeren van Gods agenda voor de Kerk op aarde.

 

SOF 604: Geloof Voor De Oogst

Deze studie gaat voornamelijk over openbaring met betrekking tot het oogsten van zielen in het Koninkrijk. Deze leringen geven aan dat mensen Gods prioriteit zijn en dat God ons verantwoordelijk houdt om voor effectieve strategieën te bidden en te oefenen in het winnen of beïnvloeden van de mensheid in het Koninkrijk van God. Het hoofddoel van deze les is om de student te helpen zijn of haar rol in het gebruik van gebed als hulpmiddel voor effectief zielenwinnen te begrijpen.

 

 

4e LESJAAR - GEVORDERDE STUDIES 2

Op Geloof Gebaseerde Theologische Studies:

SOF 701: Overzicht Oude Testament

Deze cursus is een kort onderzoek van het Oude Testament en zijn relatie tot de geloofsbeginselen. Enkele oudtestamentische figuren worden geanalyseerd in hun toepassing van geloof, de uitkomsten van geloof en de voorwaarden of omstandigheden die hun geloof in twijfel trokken. De cursus is niet bedoeld als een compleet theologisch onderzoek van het Oude Testament, maar eerder als een kort onderzoek van de thema's ervan in samenhang met concepten van geloof.

 

SOF 702: Overzicht Nieuwe Testament

Deze cursus is een kort onderzoek van het Nieuwe Testament en zijn relatie tot de geloofsbeginselen. Een paar nieuwtestamentische figuren worden geanalyseerd in hun toepassing van geloof, de uitkomsten van geloof en de voorwaarden of omstandigheden die hun geloof in twijfel trokken. Meer specifiek worden bepaalde aspecten van de leringen van Jezus in deze sessies onderzocht. De cursus is niet bedoeld als een compleet theologisch onderzoek van het Nieuwe Testament, maar eerder als een kort onderzoek van de thema's ervan in samenhang met concepten van geloof.

 

SOF 703: Uitmuntendheid Van Christus

Deze cursus probeert de godheid van Jezus vóór, tijdens en na Zijn ambtstermijn op aarde te onderzoeken. De student krijgt inzicht in de rol van Jezus in de drie-eenheid. De goddelijke natuur van Christus wordt in deze sessies onderwezen. De student verwerft inzicht in de manieren waarop Jezus, zowel in zijn menselijkheid als in zijn goddelijkheid, opereerde bij het vervullen van zijn opdracht van de verlossing van de mensheid.

 

SOF 704: Het Doel En De Kracht Van Genade

Deze klas geeft inzicht in het doel en de kracht van genade. De student zal de diversiteit van genade leren en het onderscheid tussen reddende genade en bekrachtiging van genade. Studenten zullen de Schriften met betrekking tot deze studie van nabij bestuderen in een poging om fouten te voorkomen en de bevordering van misleidende leringen in dit onderwerp. Het hoofddoel van deze klas is om de student te voorzien van een solide Bijbels onderricht betreffende genade en zijn rol in het leven van de gelovige.

 

 

Praktische Toepassingen Voor Bediening – II:

SOF 801: Uitmuntendheid Demonstreren

Deze cursus onderzoekt het belang van uitmuntendheid in het bedieningsonderwijs en de praktijk. Bijbels streven is gedefinieerd, sleutelfactoren voor het bevorderen van uitmuntendheid worden onderzocht. Studenten zullen, wat de bediening betreft, de waarde leren van het tuchtigen van de vleselijke denkwijze en het scheiden van de wereldse manier van denken. Het belang van diepgang in het Woord, meditatie en het proces van manifestatie wordt tijdens deze sessies erg in overweging genomen.

 

SOF 802: De Geest Van Geloof Schenken

Het verlenen van geloof wordt in deze klas nader bekeken. Paulus demonstreert de noodzaak van begeleiden en het mandaat om jezelf in de bediening te vervangen. Dit is de enige manier waarop de vooruitgang van het Koninkrijk wordt gegarandeerd buiten elke persoon of bediening. De student zal leren hoe belangrijk het is om geloof te zien als een geestelijke kracht die is ontworpen om te worden omhelsd en geactiveerd om de wil van God te manifesteren. Zodra geloof kan worden waargenomen, kan het worden nagebootst. Zodra de geest van het geloof is vrijgegeven, kan deze door anderen worden opgevat als een manier van leven.

 

SOF 803: Geloof Om Een Getuige Te Zijn

Deze klas geeft inzicht in het concept van 'getuigen' als een handeling in tegenstelling tot een overvloed aan gesproken woorden. In onze poging om de wereld te bereiken, moeten we demonstranten van het evangelie zijn door lief te hebben, te geven, te leiden en te functioneren in het bovennatuurlijke. Dit alles wordt mogelijk als we het Woord voortdurend in onze harten deponeren, onze gedachten en onze besluiten veranderen.

 

SOF 804: Uitbreiding Van Je Capaciteit

Capaciteitsontwikkeling is de sleutel tot groei in het Koninkrijk van God. De meeste christenen vragen God om dingen te ontvangen die niet (voor)bereid zijn vanwege een gebrek aan vermogen om te omarmen, te bevatten en te ontwikkelen. De student leert het belang van ontwikkeling van binnenuit. Omdat het Woord van God je van binnenuit mag laten groeien, bereidt het je voor op een ruimere en grotere uitdrukking van het Koninkrijk door jou uitwendig.